Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

http://www.zseit-chelm.pl/

Cele i zadania (Szkolny doradca zawodowy)

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego

1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.

2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z bezrobociem, adaptacją do nowych warunków pracy i mobilnością zawodową.

3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.

4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.

6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.Zadania szkolnego doradcy zawodowego w Zespole Szkól Zawodowych Nr 5 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

1.Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2.Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia:   
- udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniem.

3.Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej:   
- udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
- prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

4.Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.

5.Współpraca z Radą Pedagogiczną w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

6.Współpraca z lokalnymi i krajowymi instytucjami zapewniającymi profesjonalną pomoc doradczą.

7.Wspieranie nauczycieli, wychowawców internatu oraz innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8.Wspieranie w działaniach doradczych rodziców, nauczycieli i wychowawców internatu poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych.

9.Wspieranie działań szkolnego zespołu do spraw promocji i marketingu.

10.Organizacja spotkań z pracodawcami, przedstawicielami zawodów,  przedstawicielami agencji pośrednictwa pracy itp.

11.Rozwój kompetencji interpersonalno-doradczych poprzez udział doradcy zawodowego w różnorodnych formach szkoleń.